Vol 1 (November 2019): Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine

Review Article 
Low-level laser treatment of burning mouth syndrome: a systematic review and meta-analysis
Chen Sun, Wei-Wen Jiang
Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine  
2019;
1:
10  
Consensus 
Chinese expert consensus on chrono-chemotherapy for oral squamous cell carcinoma
Kai Yang, Wei Guo, Moyi Sun, Jiawei Zheng, Longjiang Li, Zhangui Tang, Guoxin Ren, Dan Chen, Xiaoqiang Lv, Jie Zhang, Zhengxue Han, Qing Xi, Zhijun Sun, Xiaopin Chen, Tao Zhang, Zonggang Che, Wei Ran, Jian Meng, Guilin Huang, Hong Tang, Can Xiao
Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine  
2019;
1:
9